Vinter på garden Ytrehorn i Hornindal. Fotograf: Rasmus Sivert Kirkhorn
Stadnamn – ei spanande lokalhistorisk kjelde
Stadnamn er ei spanande lokalhistorisk kjelde til historia vår om kvardag og fest. Dei kan gi opplysningar både om tidlegare tiders arbeid og om arbeidet på den tida innsamlinga gjekk føre seg. Dei kan og gi opplysningar om naturtilhøve. Stadnamna er viktige referansepunkt i terrenget.

Aktuelt

Heile 45 deltakarar møtte fram i rådhuset
(19.02.2015)
Stadnamngruppa: Arne Kvalen, Olav Stølen og Bjørg Hovland representerer kvart sitt sogelag: Hafslo sogelag, Jostedal historielag og Luster sogelag
(06.03.2014)
Henting av stadnamnmateriale
Fylkesatlas.no - Luster
(02.05.2013)
Fylkesarkivet vil no gå i gang å publisere stadnamn for Luster kommune på Internettadressene www.fylkesatlas.no og www.fylkesarkiv.no. Vi har lagt ut 2 086 stadnamn allereie. Kommunen har løyvd pengar til å få gjort dette viktige kulturhistoriske arbeidet. Det er dei tre sogelaga som har stått for nyinnsamling av stadnamna på grunnlag av skuleborninnsamlinga i 1932, innsamlinga til Frøysadal og frå den store stadnamninnsamlinga i 1985 og utover.

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Norway Tlf +47 57 65 61 00 - Faks +47 57 65 61 01 postmottak.sffarkiv@sfj.no
Login